TIN TÀO LAO

R 30_Multinomial Logistic Regression | logistic regression model คือ

R 30_Multinomial Logistic Regression


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

R 30_Multinomial Logistic Regression
โดย ดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ (Thanut Wongsaichue, Ph.D.)
เนื้อหาที่ upload แล้ว สถิติ งานวิจัย ความแตกต่าง สมการกำลังสอง โปรแกรม SPSS การถดถอยอย่างง่าย ตัวแปรกลุ่ม ตัวแปรอันดับ ข้อมูลอ่อน Soft Data ตัวแปรกวน Confounding factor การทำความสะอาดข้อมูล Data Cleaning การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analysis งานวิจัย Research ทดสอบตัวอย่างอคติ Sample selection bias การสร้างแฟ้มข้อมูล การแก้ไขแฟ้มข้อมูล การถ่วงน้ำหนัก การยุบกลุ่ม ความแตกต่าง สถิติเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย Mean ถดถอยพหุคูณ ถดถอยพหุ Multiple Regression ถดถอย Simple Regression สหสัมพันธ์ Correlation ไคสแควร์ Chisquare สถิติที ttest การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ANOVA, ftest ทดสอบความแปรปรวน การวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง SEM Structural Equation Modeling ใน AMOS โมเดลสมการโครงสร้าง CFA การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การจำแนกองค์ประกอบ EFA การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ Logistic Regression, Logit Analysis, Multicollinearity, Collinearity, Z score, Mediator variable, ตัวแปรคั่นกลาง , Moderator variable, ตัวแปรกำกับ, สมการถดถอยพหุ, ถดถอยโลจิสติก, การวิเคราะห์เส้นทาง, วิเคราะห์อิทธิพล, ถดถอยปัวซอง, ถดถอยพัวซอง, Poisson regression, Factor analysis, การวิเคราะห์องค์ประกอบ Common Method Variance CMV ความแปรปรวนจากวิธีการวัด Common Method Biases CMB โปรแกรมลิสเรล LISREL การวิเคราะห์อิทธิพลเส้นทาง Path analysis interaction moderator, โปรแกรม STATA สถิติพรรณนา, ttest, Ftest, Oneway ANOVA, Chisquare, Ftest, Multiple regression, Regression analysis, Logistic regression analysis, Oreder Logistic Regression, Multinomial Logistic Regression, Path Analysis, SEM, Structural Equestion Modeling, PCA, Principal Component Analysis, Factor analysis, Survival analysis, Propensity Score Matching, Power and Samplesize analysis, Generalized Estimation Equation, GEE, SmartPLS, VBSEM, CBSEM, PLSSEM, PLS Regression, Quadratic effect, Moderator, Moderating effect, Mediator, Mediating effect, Mediation variable, Second order model, Multigroup analysis, Mplus, Tobit regression, Tobit model, ถดถอยโทบิท, โปรบิต, โพรบิท, Probit regression, Probit model, Multinomial Logistic Regression, โปรแกรม STATA, โปรแกรม LISREL, โปรแกรม AMOS, โปรแกรม SmartPLS, โปรแกรม Mplus การวิเคราะห์ถดถอยปัวซอง, Poisson regression, Exploratory Factor Analysis (EFA), ตัวแบบอันดับที่ 2, Second order model, MIMIC model, Multiple indicators and multiple causes, Latent variable interaction, Linear growth model, Latent growth model, Quadratic growth model, Survival analysis, Discretetime survival analysis, Multilevel analysis, Multilevel regression, Data Envelopment Analysis, DEA, BBox, Efficiency score, Super efficiency score, โปรแกรม R, R programing, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA,

R 30_Multinomial Logistic Regression

การวิเคราะห์ถดถอยพหุ ด้วยโปรแกรม SPSS


การวิเคราะห์ถดถอยพหุ ด้วยโปรแกรม SPSS
สาเหตุที่ต้องวิเคราะห์ถดถอยพหุ เพราะสถิติช่วยให้ทราบความสัมพันธ์
และอิทธิพลระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ช่วยในการทำนายสิ่ง
ที่สนใจจากตัวแปรหรือปัจจัยที่ทราบแล้วหรือรู้แล้ว โดยมุ่งให้สมการ
สามารถอธิบายได้มากที่สุด หรือ R square สูง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
ในการทำนายขนาดและทิศทางความต้องการ ลดความสูญเสีย ใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนงาน/กิจกรรม ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย หรือสร้างความได้เปรียบขององค์กร
ตัวอย่างในการวิเคราะห์ คือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งเงินกลับบ้าน
ซึ่งประกอบด้วย จำนวนสมาชิกในบ้าน การบริโภค รายจ่ายด้านยานพาหนะ
ที่ดินถือครอง หนี้สิน จำนวนเด็กนักเรียน และการส่งเงินกลับบ้าน
โดย อาจารย์ ดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ, Thanut Wongsaichue (Ph.D.)
การบรรยายเนื้อหาและความรู้อื่นๆ ที่ได้มีการ upload แล้ว
13. การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย ด้วยโปรแกรม SPSS
https://www.youtube.com/watch?v=nD1QykAeQo
12. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ โดยโปรแกรม SPSS
https://www.youtube.com/watch?v=0wl1N_2xSE4
11. การวิเคราะห์ถดถอย สมการกำลังสอง
https://www.youtube.com/watch?v=RosXctIu1S0
10. การวิเคราะห์ถดถอยพหุ สมการที่เหมาะสม
https://www.youtube.com/watch?v=maTIOg8qk5A
9. การทดสอบไคสแควร์ ด้วยโปรแกรม SPSS
https://www.youtube.com/watch?v=QbVu5ju0zLQ
8. การใช้สถิติไคสแควร์ในงานวิจัย ChiSquare in Research
https://www.youtube.com/watch?v=LLgwDAJHes
7. การวิเคราะห์ถดถอยพหุ หรือ Multiple Regression
https://www.youtube.com/watch?v=jEp0m8_89k
6. การวิเคราะห์ถดถอย Simple Regression
https://www.youtube.com/watch?v=qE_6D4gScs8
5. การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์_เฉลยแบบฝึกหัด
https://www.youtube.com/watch?v=e3VuLhsD_gc
4. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรม Excel
https://www.youtube.com/watch?v=4IWx82_uFQw
3. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
https://www.youtube.com/watch?v=Kc3m1l8aND0
2. การทดสอบไคสแควร์ ด้วยโปรแกรม Excel
https://www.youtube.com/watch?v=PDvgkwFy7VQ
1. การทดสอบไคสแควร์
https://www.youtube.com/watch?v=qnyQneEYo7c

การวิเคราะห์ถดถอยพหุ ด้วยโปรแกรม SPSS

Logistic Regression – การเลือกกลุ่มอ้างอิง


Logistic Regression การเลือกกลุ่มอ้างอิง
การเลือกกลุ่มอ้างอิง ในการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ ที่มีตัวแปรอิสระ
ที่มีระดับการวัดเป็น Dichotomous, Nominal scale, Ordinal scale
ซึ่งการเลือกกลุ่มอ้างอิงที่เป็น First category หรือ Last category
จะมีผลต่อการแปลผล ของค่า Odds ratio หรือความหมายอย่างไร
บรรยายโดย ดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ (Thanut Wongsaichue, Ph.D.)
เนื้อหาที่ได้มีการ upload มาแล้ว ทดสอบ วิเคราะห์ ใช้สถิติ งานวิจัย ความแตกต่าง สมการกำลังสอง โปรแกรม SPSS การถดถอยอย่างง่าย ตัวแปรกลุ่ม ตัวแปรอันดับ ข้อมูลอ่อน Soft Data ตัวแปรกวน Confounding factor การทำความสะอาดข้อมูล Data Cleaning การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analysis งานวิจัย Research ทดสอบตัวอย่างอคติ Sample selection bias การสร้างแฟ้มข้อมูล การแก้ไขแฟ้มข้อมูล ความแตกต่าง สถิติเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย Mean ถดถอยพหุคูณ ถดถอยพหุ Multiple Regression ถดถอย Simple Regression สหสัมพันธ์ Correlation ไคสแควร์ Chisquare สถิติที ttest การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย Student’s t test การวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง SEM Structural Equation Modeling ใน AMOS โมเดลสมการโครงสร้าง CFA การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การจำแนกองค์ประกอบ EFA การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ Logistic Regression, Logit Analysis

Logistic Regression - การเลือกกลุ่มอ้างอิง

R 29_Ordered Logistic Regression


R 29_Ordered Logistic Regression
โดย ดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ (Thanut Wongsaichue, Ph.D.)
เนื้อหาที่ upload แล้ว สถิติ งานวิจัย ความแตกต่าง สมการกำลังสอง โปรแกรม SPSS การถดถอยอย่างง่าย ตัวแปรกลุ่ม ตัวแปรอันดับ ข้อมูลอ่อน Soft Data ตัวแปรกวน Confounding factor การทำความสะอาดข้อมูล Data Cleaning การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analysis งานวิจัย Research ทดสอบตัวอย่างอคติ Sample selection bias การสร้างแฟ้มข้อมูล การแก้ไขแฟ้มข้อมูล การถ่วงน้ำหนัก การยุบกลุ่ม ความแตกต่าง สถิติเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย Mean ถดถอยพหุคูณ ถดถอยพหุ Multiple Regression ถดถอย Simple Regression สหสัมพันธ์ Correlation ไคสแควร์ Chisquare สถิติที ttest การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ANOVA, ftest ทดสอบความแปรปรวน การวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง SEM Structural Equation Modeling ใน AMOS โมเดลสมการโครงสร้าง CFA การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การจำแนกองค์ประกอบ EFA การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ Logistic Regression, Logit Analysis, Multicollinearity, Collinearity, Z score, Mediator variable, ตัวแปรคั่นกลาง , Moderator variable, ตัวแปรกำกับ, สมการถดถอยพหุ, ถดถอยโลจิสติก, การวิเคราะห์เส้นทาง, วิเคราะห์อิทธิพล, ถดถอยปัวซอง, ถดถอยพัวซอง, Poisson regression, Factor analysis, การวิเคราะห์องค์ประกอบ Common Method Variance CMV ความแปรปรวนจากวิธีการวัด Common Method Biases CMB โปรแกรมลิสเรล LISREL การวิเคราะห์อิทธิพลเส้นทาง Path analysis interaction moderator, โปรแกรม STATA สถิติพรรณนา, ttest, Ftest, Oneway ANOVA, Chisquare, Ftest, Multiple regression, Regression analysis, Logistic regression analysis, Oreder Logistic Regression, Multinomial Logistic Regression, Path Analysis, SEM, Structural Equestion Modeling, PCA, Principal Component Analysis, Factor analysis, Survival analysis, Propensity Score Matching, Power and Samplesize analysis, Generalized Estimation Equation, GEE, SmartPLS, VBSEM, CBSEM, PLSSEM, PLS Regression, Quadratic effect, Moderator, Moderating effect, Mediator, Mediating effect, Mediation variable, Second order model, Multigroup analysis, Mplus, Tobit regression, Tobit model, ถดถอยโทบิท, โปรบิต, โพรบิท, Probit regression, Probit model, Multinomial Logistic Regression, โปรแกรม STATA, โปรแกรม LISREL, โปรแกรม AMOS, โปรแกรม SmartPLS, โปรแกรม Mplus การวิเคราะห์ถดถอยปัวซอง, Poisson regression, Exploratory Factor Analysis (EFA), ตัวแบบอันดับที่ 2, Second order model, MIMIC model, Multiple indicators and multiple causes, Latent variable interaction, Linear growth model, Latent growth model, Quadratic growth model, Survival analysis, Discretetime survival analysis, Multilevel analysis, Multilevel regression, Data Envelopment Analysis, DEA, BBox, Efficiency score, Super efficiency score, โปรแกรม R, R programing, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA, Tobit regression, R Script, outier case, influence case, Robust regression, Bootstrapping

R 29_Ordered Logistic Regression

การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์


การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Hằng Nguyễn

Xin chào các bạn, mình là Hằng. Là một người yêu thích thời trang nên mình thành lập website này với mong muốn cung cấp những thông tin, kiến thức liên quan đến thời trang hàng da đến các bạn. Rất mong những thông tin mà mình cung cấp sẽ mang lại giá trị cho bạn

Related Articles

Back to top button