TIN TÀO LAO

การวิเคราะห์ถดถอยพหุ ด้วยโปรแกรม SPSS | ตัวอย่าง งาน วิจัย multiple regression

การวิเคราะห์ถดถอยพหุ ด้วยโปรแกรม SPSS


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การวิเคราะห์ถดถอยพหุ ด้วยโปรแกรม SPSS
สาเหตุที่ต้องวิเคราะห์ถดถอยพหุ เพราะสถิติช่วยให้ทราบความสัมพันธ์
และอิทธิพลระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ช่วยในการทำนายสิ่ง
ที่สนใจจากตัวแปรหรือปัจจัยที่ทราบแล้วหรือรู้แล้ว โดยมุ่งให้สมการ
สามารถอธิบายได้มากที่สุด หรือ R square สูง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
ในการทำนายขนาดและทิศทางความต้องการ ลดความสูญเสีย ใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนงาน/กิจกรรม ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย หรือสร้างความได้เปรียบขององค์กร
ตัวอย่างในการวิเคราะห์ คือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งเงินกลับบ้าน
ซึ่งประกอบด้วย จำนวนสมาชิกในบ้าน การบริโภค รายจ่ายด้านยานพาหนะ
ที่ดินถือครอง หนี้สิน จำนวนเด็กนักเรียน และการส่งเงินกลับบ้าน
โดย อาจารย์ ดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ, Thanut Wongsaichue (Ph.D.)
การบรรยายเนื้อหาและความรู้อื่นๆ ที่ได้มีการ upload แล้ว
13. การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย ด้วยโปรแกรม SPSS
https://www.youtube.com/watch?v=nD1QykAeQo
12. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ โดยโปรแกรม SPSS
https://www.youtube.com/watch?v=0wl1N_2xSE4
11. การวิเคราะห์ถดถอย สมการกำลังสอง
https://www.youtube.com/watch?v=RosXctIu1S0
10. การวิเคราะห์ถดถอยพหุ สมการที่เหมาะสม
https://www.youtube.com/watch?v=maTIOg8qk5A
9. การทดสอบไคสแควร์ ด้วยโปรแกรม SPSS
https://www.youtube.com/watch?v=QbVu5ju0zLQ
8. การใช้สถิติไคสแควร์ในงานวิจัย ChiSquare in Research
https://www.youtube.com/watch?v=LLgwDAJHes
7. การวิเคราะห์ถดถอยพหุ หรือ Multiple Regression
https://www.youtube.com/watch?v=jEp0m8_89k
6. การวิเคราะห์ถดถอย Simple Regression
https://www.youtube.com/watch?v=qE_6D4gScs8
5. การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์_เฉลยแบบฝึกหัด
https://www.youtube.com/watch?v=e3VuLhsD_gc
4. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรม Excel
https://www.youtube.com/watch?v=4IWx82_uFQw
3. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
https://www.youtube.com/watch?v=Kc3m1l8aND0
2. การทดสอบไคสแควร์ ด้วยโปรแกรม Excel
https://www.youtube.com/watch?v=PDvgkwFy7VQ
1. การทดสอบไคสแควร์
https://www.youtube.com/watch?v=qnyQneEYo7c

การวิเคราะห์ถดถอยพหุ ด้วยโปรแกรม SPSS

หาความเที่ยงและความเชื่อมั่น -เครื่องมือในงานวิจัย


แนวทางทดสอบความเที่ยงและความเชื่อมั่น เครื่องมือในงานวิจัย
โดย ดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ (Thanut Wongsaichue, Ph.D.)
เนื้อหาที่ได้มีการ upload มาแล้ว สถิติ งานวิจัย ความแตกต่าง สมการกำลังสอง โปรแกรม SPSS การถดถอยอย่างง่าย ตัวแปรกลุ่ม ตัวแปรอันดับ ข้อมูลอ่อน Soft Data ตัวแปรกวน Confounding factor การทำความสะอาดข้อมูล Data Cleaning การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analysis งานวิจัย Research ทดสอบตัวอย่างอคติ Sample selection bias การสร้างแฟ้มข้อมูล การแก้ไขแฟ้มข้อมูล การถ่วงน้ำหนัก การยุบกลุ่ม ความแตกต่าง สถิติเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย Mean ถดถอยพหุคูณ ถดถอยพหุ Multiple Regression ถดถอย Simple Regression สหสัมพันธ์ Correlation ไคสแควร์ Chisquare สถิติที ttest การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย Student’s t test การวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง SEM Structural Equation Modeling ใน AMOS โมเดลสมการโครงสร้าง CFA การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การจำแนกองค์ประกอบ EFA การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ Logistic Regression, Logit Analysis, Multicollinearity, Collinearity, Z score, Mediator variable, Square root, Log transform, Log 10, Log N, Natural Log, Power transform, square, cube, quadratic, creating variable, สมการถดถอยพหุ, ค่าสมบูรณ์ Absolute value, ตัวแปรกลุ่ม Categorical variable, Dichotomous, Autocorrelation, กลุ่มอ้างอิง reference category, ถดถอยปัวซอง, ถดถอยพัวซอง, Poisson regression, Factor analysis, การวิเคราะห์องค์ประกอบ

หาความเที่ยงและความเชื่อมั่น -เครื่องมือในงานวิจัย

การวิเคราะห์ถดถอย Simple Regression


การวิเคราะห์ถดถอย (Simple Regression) ประกอบด้วยเนื้อหา
1. แนวคิดสมการเส้นถดถอยและค่าทำนาย (Predicted values
2. ความสัมพันธ์ระหว่างสหสัมพันธ์ 2 ตัวแปร (Bi variate correlation)
และการถดถอยอย่างง่าย (Simple regression)
3. สัดส่วนความแปรปรวนของตัวแปรหนึ่ง (Y) ที่อธิบายด้วย
ตัวแปรอีกตัวหนึ่ง (X)
4. ข้อตกลงในการวิเคราะห์เส้นถดถอย
(Classical assumption for regression analysis)
5. แนวคิด BLUE (Best Linear Unbiased Estimate)
เส้นที่มีค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองน้อยสุด
6. รูปสมการถดถอยอย่างง่าย Y=a+bX
7. การคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ (b) และการแปลความหมาย
8. การคำนวณหาค่าคงที่ (a) และการแปลความหมาย
9. ความสามารถในการอธิบาย (R square)
10. ทิศทางของความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิ์
11. ความคลาดเคลื่อนในสมการถดถอย
12. การเปรียบเทียบ Bivariate correlation กับ Simple regression
13. ตัวอย่างในการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย โดยมี output ประกอบ
14. ข้อควรระวังในการวิเคราะห์ถดถอย
โดย อาจารย์ ดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ
Thanut Wongsaichue (Ph.D.)

การวิเคราะห์ถดถอย Simple Regression

[Research] EP.1 เทคนิคหาหัวข้อวิจัยง่ายๆภายใน 7 นาที


ฮั่นแน่! หาหัวข้อวิจัยกันอยู่ล่ะสิ วิธีการง่ายๆทำให้หาหัวข้อวิจัยได้ภายใน 7 นาที
1.เลือกตลาดที่อยากทำวิจัย
2.ตั้งคำถามจากตลาดนั้น
3.เปลี่ยนคำถามเป็นตัวแปร
ค้นหาจาก http://www.tcithaijo.org/ (ไทย) 
http://scholar.google.com/ (ทั่วโลก)
ทำให้หัวข้อของเราแตกต่างและยังไม่มีใครทำโดยการ
เลือกกลุ่มที่ทำแบบเฉพาะเจาะจง (บริษัทใดบริษัทหนึ่ง ถ้าไม่พอก็ลงลึกไปอีก เช่น กลุ่มเจนเนอเรชั่นหนึ่งๆ)
สุดท้าย ตั้งชื่อหัวข้อโดยนำตัวแปรที่พบมาเรียงในรูปแบบ
“ความสัมพันธ์ของ (ตัวแปรต้น) (ตัวแปรตาม) (กลุ่มตัวอย่างที่ทำวิจัย)”
ฝากกดติดตาม, กดไลค์, กดแชร์, กดสับตะไคร้สั่นกระดิ่งด้วยนะคร้าบ
ใครอยากปรึกษาก็เข้ามาในกลุ่ม facebook ได้เลยครับ
Facebook page: Is that nerd
Facebook group: Is that nerd
Youtube: Is that nerd
ทุกคอมเมนท์คือกำลังใจให้กับผมครับ
ไม่รู้จะเขียนอะไรก็พิมพ์ isthatnerd หรืออะไรก็ได้ครับ เช่น หิวมาม่า เป็นต้น ;D

[Research] EP.1 เทคนิคหาหัวข้อวิจัยง่ายๆภายใน 7 นาที

การวิเคราะห์ถดถอยพหุ #ตัวแปรกลุ่มและอันดับ


การวิเคราะห์ถดถอยพหุ ด้วยตัวแปรกลุ่ม/อันดับ
ด้วยสมมุติฐานหรือ Assumption เริ่มต้น กำหนดให้ตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตามต้องมีระดับการวัดแบบช่วงขึ้นไป (interval \u0026 ratio scale)
แต่ความต้องการใช้ตัวแปรกลุ่ม/อันดับ มาใช้เป็นตัวแปรทำนายในการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุเริ่มมีมากขึ้น เช่น เพศ การศึกษา อาชีพ กลุ่มอายุ
ก็เป็นตัวแปรที่มีศักยภาพเป็นตัวแปรทำนายได้ดี ดังนั้นจึงมีการพัฒนา
แนวคิดการใช้ตัวแปรหุ่น (Dummy variable) มาช่วยในการวิเคราะห์
โดยมีตัวอย่างในการวิเคราะห์ คือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อน้ำหนัก
ซึ่งมีตัวแปรทำนายที่มีระดับการวัดทั้งกลุ่ม อันดับ และค่าต่อเนื่อง
เนื้อหาจะครอบคลุมถึงการสร้างตัวแปรหุ่นในการวิเคราะห์ถดถอยพหุ
ผลการวิเคราะห์ และการแปลผลของของตัวแปรอิสระ
โดย อาจารย์ ดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ, Thanut Wongsaichue, (Ph.D.)
เนื้อหาความรู้ที่ได้มีการ upload แล้ว
14. การวิเคราะห์ถดถอยพหุ ด้วยโปรแกรม SPSS
https://www.youtube.com/watch?v=XiBTuEQGrsY
13. การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย ด้วยโปรแกรม SPSS
https://www.youtube.com/watch?v=nD1QykAeQo
12. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ โดยโปรแกรม SPSS
https://www.youtube.com/watch?v=0wl1N_2xSE4
11. การวิเคราะห์ถดถอย สมการกำลังสอง
https://www.youtube.com/watch?v=RosXctIu1S0
10. การวิเคราะห์ถดถอยพหุ สมการที่เหมาะสม
https://www.youtube.com/watch?v=maTIOg8qk5A
9. การทดสอบไคสแควร์ ด้วยโปรแกรม SPSS
https://www.youtube.com/watch?v=QbVu5ju0zLQ
8. การใช้สถิติไคสแควร์ในงานวิจัย ChiSquare in Research
https://www.youtube.com/watch?v=LLgwDAJHes
7. การวิเคราะห์ถดถอยพหุ หรือ Multiple Regression
https://www.youtube.com/watch?v=jEp0m8_89k
6. การวิเคราะห์ถดถอย Simple Regression
https://www.youtube.com/watch?v=qE_6D4gScs8
5. การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์_เฉลยแบบฝึกหัด
https://www.youtube.com/watch?v=e3VuLhsD_gc
4. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรม Excel
https://www.youtube.com/watch?v=4IWx82_uFQw
3. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
https://www.youtube.com/watch?v=Kc3m1l8aND0
2. การทดสอบไคสแควร์ ด้วยโปรแกรม Excel
https://www.youtube.com/watch?v=PDvgkwFy7VQ
1. การทดสอบไคสแควร์
https://www.youtube.com/watch?v=qnyQneEYo7c

การวิเคราะห์ถดถอยพหุ #ตัวแปรกลุ่มและอันดับ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Hằng Nguyễn

Xin chào các bạn, mình là Hằng. Là một người yêu thích thời trang nên mình thành lập website này với mong muốn cung cấp những thông tin, kiến thức liên quan đến thời trang hàng da đến các bạn. Rất mong những thông tin mà mình cung cấp sẽ mang lại giá trị cho bạn

Related Articles

Back to top button